การจัดเวทีเสวนาโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

การจัดเวทีเสวนาโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

ด้วยจังหวัดสระแก้ว/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดเวทีเสวนาโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอรับทราบข้อคิดเห็นของประชาชนในทุกภาคส่วนในการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน เป็นการขจัดปัญหาข้อขัดแย้งเชิงความคิดในพื้นที่ ณ หอประชุมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559

 

Share