การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

 

Share