Breaking News
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...