การประเมินความรอบรุ้ด้านสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ

การประเมินความรอบรุ้ด้านสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ

การประเมินความรอบรุ้ด้านสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๕๐-๑๕.๓๐ นักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม รับการประเมินความรอบรุ้ด้านสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มีการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเมินโดย รพ.สต.วังสมบูรณ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

Share