การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 2 หญิง ผลัดที่ 6 ห้วง ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560  ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณทลทหราบกที่ 19

 

Share