การอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

การอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

การอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราวโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

 

Share