การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

 

Share