Breaking News
กิจกรรมนาฏศิลป์ของโรงวังสมบูรณ์อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน

กิจกรรมนาฏศิลป์ของโรงวังสมบูรณ์อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน

ชุมนุมนาฏศิลป์ของโรงเรียนวังสมบูรณ์ นำ โดยครูกิติพงษ์ อาธิพรมและนักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ของโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรื่อง นาฏศิลป์ชวา (Javanese Dance) ในวัน อาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดย วิทยาการ ศิลปินจาก Pendhapa Art Space เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

 

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...