กิจกรรมวงโยธวาทิต ของโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

กิจกรรมวงโยธวาทิต ของโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

วงโยธวาทิตโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อำนวยการโดย ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ฝึกซ้อมโดย นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้ว ในช่วงเวลา 08.00 น. มีการบรรเลงเพลงชาติไทยทุกเช้า เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์การบรรเลงดนตรีต่อสาธารณะชน และให้นักเรียนภายในโรงเรียนได้ร้องเพลงชาติพร้อมกับบรรเลงไปด้วย

 

Share