Breaking News
ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

———————–

                ด้วยโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาไทย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน                บริหารงานทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง          ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาไทย

ลักษณะงานที่ให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 • ปฏิบัติงานบรรณารักษ์และงานวิชาการของสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพ

 • ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง  ๑ อัตรา

ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑.  มีสัญชาติไทย

๒.  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี

๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕   และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๕.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง

๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๗.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง

ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง

ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค

ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(๑)  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาขาวิชา  ภาษาไทย  

(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ.๒๕๔๖

๓. ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่  ๒ – ๘  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๔. การรับสมัคร

.๑.  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  ระหว่างวันที่   ๙  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘    ถึง วันที่    ๑๕   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

๔.. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑× ๑.๕ นิ้ว  เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน   ๖  เดือน   จำนวน ๓ รูป

(๒)  คุณวุฒิการศึกษา  เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน ๑ ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา  และได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร

(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ  ซึ่งออกโดยคุรุสภา

(๔)  บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ   ทั้งนี้  ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

(๕)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  ๑  เดือน

(๖)   หลักฐานอื่น เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน)  พร้อมสำเนาภาพถ่าย  อย่างละ   ๑  ฉบับ

๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

                 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

                โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่   ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  และ เว็บไซด์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  www.wsb.ac.th หรือเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  http://www.spm7.go.th/

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

                หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

วัน เดือน ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม สถานที่
๑๗ ก.ค.๕๘

 

 

 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

 

 

๑๓.๐๐ น.

เป็นต้นไป

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

 

ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 

ภาค ค สอบสัมภาษณ์ สอบสอนและความสามารถอื่นๆ

๕๐

 

๕๐

 

 

๕๐

 

 

ห้องประชุมชัยพฤกษ์

 

๗.เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์  ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค  ให้ดูคะแนนข้อเขียน

๘ .การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรภายในวันที่ ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  และ เว็บไซด์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  หรือเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  http://www.spm7.go.th/

๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

  (นายประชุม  เจริญมาก)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

 

 

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

 

 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ
ประกาศรับสมัคร ๒-๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
รับสมัคร       ๙-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๒๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานตัว ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
จัดทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ใบสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

—————————————-

 

 • ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ………………………………………………..

สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………

 • เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….………. อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี
 • เกิดที่ตำบล ……………………… อำเภอ/เขต …………………….จังหวัด ……………………………..
 • เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน …………………………………………………………………………….

ออก  ณ  สำนักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………….

 • ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตำบล ……………………………

อำเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………..

 • สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ……………………………….……………..

มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ …………………………………………………………………………………..

 • หลักฐานที่แนบใบสมัคร

¡สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์

¡สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว

¡ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)              ¡รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

¡ทำเนาทะเบียนบ้าน                                          ¡สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

¡ใบรับรองแพทย์

¡อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง

และเป็นความจริงทุกประการ

 

                                                                                ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..

                                                                                                         (………………………………………)

                                                                                                วันที่ ……………………………………………..

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว

ถูกต้อง

 

………………………………………

(……………………………………)

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า

ขาดคุณสมบัติ เพราะ

คุณสมบัติถูกต้อง

………………………………………

(……………………………………)

 

หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

———————————————-

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)

ทดสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ

ที่ต้องการของตำแหน่งหรือที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

(1) ความสามารถทางด้านตัวเลข ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถด้านเหตุผล

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

และเหตุการณ์ปัจจุบัน

(2) ความสามารถด้านการสะกดคำ อ่านคำ ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

(3) ความสามารถด้านการเขียน การเรียงข้อความ การแต่งประโยค การย่อความ และการเขียน

อธิบายความหมายของคำ

(4) ความเข้าใจทางด้านภาษา  การอ่านจับใจความ หรือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราว

บทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละบทความหรือข้อความนั้น รวมทั้งสรุปความ

ตีความ และขยายความ

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)

(1)  ทดสอบเกี่ยวกับวิธีสอนวิชาชีพ หรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา ได้แก่ จิตวิทยา

หลักการสอน การวัดผลประเมินผลและการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยวิธีการสอบข้อเขียน

(2 ) ทดสอบเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ ที่เป็นประโยชน์

ในการปฏิบัติหน้าที่ และความสามารถประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติและบุคลิกภาพ เป็นต้น

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...