ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เป็นชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2527 ถือกำเนิดขึ้นที่ หมู่ 1 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังน้ำเย็น จ.ปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 317 ถนนสระแก้ว-จันทบุรี โดยการสนับสนุนของนายสวัสดิ์ มีสวยพงษ์ ศึกษาธิการอำเภอวังน้ำเย็น พร้อมด้วยสภาตำบลวังสมบูรณ์ โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายชมพูและนางหวาน ประภาพันธ์ จำนวน 20 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ในขณะเดียวกันชาววังสมบูรณ์และตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมกันสละทรัพย์ส่วนตนจัดหาที่ดินเพิ่มเติมให้กับทางดรงเรียนอีก 20 ไร่เศษ โดยได้รับความกรุณาจากนายสิงห์ ศรีทาสังข์และนางจันทร์ สุวรรณชาติ และทางโรงเรียนได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2532 อีก 12 ไร่ รวมพื้นที่โรงเรียนทั้งหมด 52 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา

โรงเรียน ได้ทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2527 โดยอาศัยอาคารโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 88 คน และครู 5 คน โดยนายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนในระยะแรกและต่อมากรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายสุเทพ พิริยโนทร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ์โรงเรียนในวันที่ 5 ธันวาคม 2527 และย้ายสถานที่เรียนมาสู่ที่ตั้งใหม่ ที่อาคารพื้นที่ปัจจุบัน และมีนางจุฑามาส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน