วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม นำชุมชนมีส่วนร่วม