Breaking News

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม นำชุมชนมีส่วนร่วม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...