อบรม PLC

อบรม PLC

วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จัดอบรม-เสวนาการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับการสอนแบบActive Learning โดยมีรองศาสตราจารย์บรรดล สุขปิติ วิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาครูประจำการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ภาพข่าว

Link = https://www.facebook.com/wsbsch/posts/1517860214903687

 

Share