• Home »
  • กลุ่มบริหารงานทั่วไป »
  • คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ร่วมทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อ ของ น.ส. สุกัญญา สามารถ นักเรียนชั้น ม.4/1
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ร่วมทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อ ของ น.ส. สุกัญญา สามารถ นักเรียนชั้น ม.4/1

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ร่วมทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อ ของ น.ส. สุกัญญา สามารถ นักเรียนชั้น ม.4/1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ร่วมทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อ ของ น.ส. สุกัญญา สามารถ นักเรียนชั้น ม.4/1

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

 

Share