Breaking News
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เข้ารับการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เข้ารับการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เข้ารับการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ โดยมีครูสุริยา แก้วจันทร์ เป็นที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...