Breaking News
การติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

การติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

สำนักพระราชวัง ให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒  ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดูแลผลการเรียน ความประพฤติ การใช้เงินพระราชทาน สภาพความเป็นอยู่ และมอบกำลังใจให้นักเรียน ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
รายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
๑.นางสาวปรียาพัชร  คมขำ       ม.๔/๔
๒.นายทวีศักดิ์  สำราญบุตร        ม.๔/๔
๓.เด็กชายธนพล  คลังกระโทก  ม.๒/๒
๔.เด็กหญิงกฤติยา  สวัสดี          ม.๒/๑
๕.เด็กหญิงทิพย์มณี  แก้วศิริ      ม.๑/๑

ภาพข่าว

 

About wanchai

Message Us
Loading...