Breaking News
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้รับรางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ปี ๒๕๕๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้รับรางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ปี ๒๕๕๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้รับรางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ปี ๒๕๕๘ ได้ที่ ๘ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และได้ผลเฉลี่ยปี ๒๕๕๘ สูงกว่าปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่ร้อยละ ๓ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้  วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙

 

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...