Breaking News
อบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 คุณครูนารีรัตน์ โชคธนกิจพูนผล ได้นำนักเรียนจำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์และตรวจวัดคุณภาพผลผลิตการเกษตร(ครั้งที่5) ณ อาคารวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ภาพข่าว

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...