นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ให้ความรู้นักเรียน

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ให้ความรู้นักเรียน

วันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวทัศนีย์  รักษาซื่อ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ให้ความรู้  ให้คำปรึกษา และดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเฉพาะด้าน หรือนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะใช้สารเสพติด ที่โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ภาพกิจกรรม

Share