Category : ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559

ประกาศโรงเรี...

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาเช่าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเพื่อจำหน่ายสินค้า โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ประกาศโรงเรี...

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาเช่าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเพื่อจำหน่ายสินค้า โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ประกาศโรงเรี...

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป

ประกาศโรงเรี...

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป

  ประกา...