English Camp For Teachers

English Camp For Teachers

วันที่ 24 มีนาคม  2560  ทางโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมได้จัดกิจกรรม English Camp For Teachers เพื่อให้ครูได้ใช้ภาษาอังกฤษและนำกิจกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องโสต โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

 

 

Share