Home

รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.วันฤดี สำราญสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.วันฤดี สำราญสุข
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูอรรถสรคีรีเขต (หลวงพ่อบิน อตุตสโร) เจ้าอาวาสวัดเขาแหลม
เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูอรรถสรคีรีเขต (หลวงพ่อบิน อตุตสโร) เจ้าอาวาสวัดเขาแหลม
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สระแก้ว
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สระแก้ว
คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เข้าร่วมการอบรม โครงการสื่อสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (VR Science Lab)
คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เข้าร่วมการอบรม โครงการสื่อสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (VR Science Lab)
director-demo1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก

กิจกรรม

กิจกรรม อบรม พัฒนาศักยภาพ