การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2566 (OIT)