Breaking News

ครูกายสิทธิ์ วาดไธสง

ครูกายสิทธิ์   วาดไธสง
————————–
การศึกษา : ม.6 (วสบ. ม.6 รุ่นที่ 1)
ป.ตรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต
หน้าที่การสอน : การเขียนโปรแกรมระดับสูง ม.6
งานพิเศษ : หัวหน้างาน ICT โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่ม(สาระคอมพิวเตอร์)

Message Us
Loading...
CLOSE
CLOSE