Breaking News
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประธานในพิธี เปิดคือ ท่านรองสุดา  บุญเถื่อน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจายร์ที่ท่านได้อบรมสั่งสอนเรามา

 

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...