Breaking News
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อความเป็นศิริมงคล และคงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของไทย โดยมี ผอ.จุทามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม  ภาพกิจกรรมทั้งหมด

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...