Breaking News

อัตลักษณ์-ที่ตั้ง-ข้อมูลพื้นฐาน

 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  เป็นโรงเรียนประจำอำเภอวังสมบูรณ์   จังหวัดสระแก้ว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการสอนแบบสหศึกษา โรงเรียนตั้งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  317   สระแก้ว – จันทบุรี  ลักษณะภูมิศาสตร์เป็นเนินเขา มีเนื้อที่  52  ไร่  3  งาน  72  ตารางวา

ที่อยู่
58 ม.10 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

 

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ละติจูด (Latitude)= 13.348926
ลองติจูด (Longitude)=102.1816

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนและความหมาย
Wsblogo-s.gif

 

คติพจน์
สุสฺสูสา  สุตวฑฺฒนี
การใส่ใจศึกษาเป็นเครื่องพัฒนาความรู้

 

ปรัชญาของโรงเรียน
“ การศึกษาเป็นแนวทางพัฒนาชีวิต ”

 

คำขวัญประจำโรงเรียน
“ เรียนรู้  สู้งาน  มีอุดมการณ์  รักสงบ ”

สีประจำโรงเรียน
แสด – กรมท่า
แสด       หมายถึง  สติปัญญา   ความเฉียบแหลม
กรมท่า   หมายถึง   ความสุขุม  ความหนักแน่น

 

อักษรย่อ 
ว.ส.บ.  (วังสมบูรณ์วิทยาคม)
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นชัยพฤกษ์  (ต้นคูณ)

 

อัฒลักษ์ของโรงเรียน
ความรู้ คู่ คูณธรรม

เอกลักษ์ของโรงเรียน
Green and Clean

Website       :     www.wsb.ac.th
e-mail          :      apps@wsb.ac.th
โทรศัพท์   0 37-449190
โทรสาร    0 37-449190

Message Us
Loading...
CLOSE
CLOSE