Breaking News
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ที่บริเวรหน้าเสาธง  ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการสูบ และแนะนำนวิธีการเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งมีกิจกรรมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลและรับรางวัลจาก ผอ.ประชุม เจริญมาก

 

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...