Breaking News
โครงการส่งเสริมสุขภาพระดับทองประจำปีการศึกษา 2556

โครงการส่งเสริมสุขภาพระดับทองประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 24 กันยายน 2556 นายอานนท์ คงเกตุ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง เพื่อรับรองมาตราฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอ งประจำปีการศึกษา 2556  ผู้เข้าร่วมรับฟังโครงการ ผอ.ประชุม เจริญมาก  รองสุดา  บุญเถื่อน   รองวันชัย  ดอนเมือง   ครูอำนาจ  สุคตะ   ครูเรือนทอง   ครูธงชัย  และครูกันทิมา   รวมทั้งนักเรียนที่อยู่ในโครงการอย.น้อย   โดยในการประเมินทางโรงเรียนจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้สอดคล้องกับองค์ประกอบทั้ง 10  องค์ประกอบ   เพื่อนำเสอนให้กับคณะกรรมการตรวจพิจารณา  และผลในการประเมินในครั้งนี้โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมได้ผ่านการประเมินในระดับทอง

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...