Breaking News
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างภาวะผู้นำ

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างภาวะผู้นำ

วันที่  23 – วันที่ 26  กันยายน  2556  โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมได้จัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างภาวะผู้นำฝ่ายปกครอง 3 คืน 4 วัน โดยมีคณะครูเข้าร่วมดังนี้  นายประชุม  เจริญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานในพิธีเปิดค่าย  นางสุดา   บุญเถื่อนรองอำนวยการโรงเรียน  ครูสุเวช   บุญเถื่อน ครูนวรัตน์   วัฒนพันธุ์   ครูสุภัชชาณัฐ   ทองอุไร  ครูวรวรรณ  ปุยะติ  ครูสุริยาวุธ  วิศิษฏ์ศิลป์  ครูพงศ์พันธ์   แก่นนวลศรี  และครูศิรินภา  รุ่งรัศมี

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...