Breaking News
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม  การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

?กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม  การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ การแข่งขัน Science Shows ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   ? ที่ห้องปฏิบัติการเคมี   ?ควบคุมโดย อ.รจนา เทียงคำ            อ. สุภาวิตา แพทย์เมืองจันทร์ อ.รุ่งนภา กำแพง อ.ปัทมา จันปัญญา และอ.วัลลภา ปรีเปรม

 

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...