Breaking News
บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ให้ครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว  ที่ หอประชุมโรงเรียน วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...