Breaking News
ศึกษาดูงาน​การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล​ SCQA​

ศึกษาดูงาน​การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล​ SCQA​

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นางสุดา บุญเถื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม และคณะครู ศึกษาดูงาน​การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล​ SCQA​ ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ภาพกิจกรรม

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...