Breaking News

ประกาศผลการสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือกนั้น  โรงเรียนขอแจ้งผลการสอบราคาฯ ดังนี้

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...