Breaking News
ประชุมทางไกล

ประชุมทางไกล

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยาและคณะครูโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปี 2562 ผ่านระบบ teleconference ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ภาพข่าว

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...