Breaking News
กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้มาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อหาแนวทางและร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ภาพข่าว

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...