Breaking News
การสอบ Pre O-Net 2561

การสอบ Pre O-Net 2561

วันที่ 24 มกราคม 2562 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้ดำเนินการสอบ Pre O-Net ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3

ภาพกิจกรรม

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...
CLOSE
CLOSE