Breaking News
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ นโยบายต่างๆของโรงเรียน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนปัญหา และแนวทางแก้ไข กิจกรรมมีดังนี้
1.กิจกรรมประชุมในภาพรวม เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ ทิศทางและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยมี ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายวีระศักดิ์ ตันธิกุล (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ) และ นายสุเวช บุญเถื่อน (หัวหน้างานบริหารงานกิจการนักเรียน) เป็นผู้บรรยาย

2.กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยระดับห้องเรียน เป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนปัญหา และแนวทางแก้ไข ระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรม

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...