Breaking News
อบรมการประเมินโครงการ

อบรมการประเมินโครงการ

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 บุคลากรโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา และองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมครั้งที่ 2 “การพัฒนาความมสามารถของครูมัธยมศึกษา และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในการประเมินโครงการ” ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดโดย สำนักทดสอบภาษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย
1.นางจุฑามาส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา   ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.นางสุดา  บุญเถื่อน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3.นางศรกมณ  อ่อนศรี  ครู
4.นางสาววัลลภา  ปรีเปรม  ครู

ภาพกิจกรรม  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...