Breaking News
ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป

 

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป       

จัดการเรียนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2557

—————————————-

                       ด้วย โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีความประสงค์  จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม  ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ที่  ศธ 04237/3446  ลงวันที่  6 พฤศจิกายน  2556  เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมดังนั้น อาศัยความตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล:ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้

               1.  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง

1.1  ชื่อตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  1  อัตรา

1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและปฏิบัติหน้าที่อื่น

ที่เกี่ยวข้อง

1.3   ค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

                   2.1  คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้

(1)  มีสัญชาติไทย

(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็น                                โรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษ                                    สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

    2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้

(2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

               3.  เงื่อนไขการจ้าง

                   3.1 อัตราค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือนละ 9,000 บาท

                   3.2 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน

3.4 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความขยัน อดทน

               4.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว  ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08:30 น.- 15:30 น.

               5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด  1 X 1.5 นิ้ว

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน  2  รูป  (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)

(2) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร   จำนวน  1  ฉบับ

(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

(4)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

(5)  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ                                          (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสาร

ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

               6. การยื่นใบสมัคร

                   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามรูปแบบของโรงเรียน ให้ถูกต้องครบถ้วน รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัคร เข้ารับการคัดเลือก

7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทร 037-449190 หรือ ทางเวปไซด์ www.wsb.ac.th

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                    จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และการสัมภาษณ์

9.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

               10.  เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 และจะประกาศเรียงลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ

               11.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                           ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทร 037-449190 หรือ ทางเวปไซด์ www.wsb.ac.th

               12. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

12.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง เมื่อได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณ

จาก   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะแจ้งให้มาทำสัญญาต่อไป

12.2  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม    ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดในหนังสือเรียกให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

12.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ตามที่กำหนดถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการ  เฉพาะราย

12.4. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ   ณ   วันที่   19  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2556

(นายประชุม  เจริญมาก)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

      

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...