Breaking News
กิจกรรมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีท่าน ผอ.ประชุม เจริญมาก เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต และมีรองวันชัย   ครูสุริยา   ครูสงวน  และเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  บางส่วนมาร่วมในพิธีเกี่ยวข้าว

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...