Breaking News
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4

ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4

วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้รับการประมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...