Breaking News
กิจกรรม Open House 2020

กิจกรรม Open House 2020

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จัดกิจกรรม Open House 2020 โดยมี นายกิตติพงษ์ กิตติคุณ นายอำเภอวังสมบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นายวีระศักดิ์ ตันธิกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  ส่วนราชการในอำเภอวังสมบูรณ์ สถาบันการศึกษา และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ภาพกิจกรรม

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...