Breaking News
การอบรมการใช้ google classroom

การอบรมการใช้ google classroom

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้จัดอรมการใช้ google classroom ให้กับบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม/นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์

About สมุทร มุ่งซ้อนกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...