Breaking News

อบรมโครงการสร้างความตระหนักและเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด

ผอ.ชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ มอบหมายให้ งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นำนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความตระหนักและเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ / ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอวังสมบูรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วันที่ 21 สิงหาคม 2563

About Nipaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...