Breaking News

แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ ๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย และเขตพื้นที่บริการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ตามเอกสารแนบ)
     โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จึงขอแจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ ๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ และขอยกเลิก “ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)” (ตามเอกสารแนบ)

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...