Breaking News
ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...