Breaking News
COVID-19 DISINFECTION

COVID-19 DISINFECTION

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ทางโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
ได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลวังสมบูรณ์ ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องความปลอดภัย เเละสร้างความมั่นใจสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

About may

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...