Breaking News
ประกาศเลื่อนเปิดเรียน (เเบบ On-Site)

ประกาศเลื่อนเปิดเรียน (เเบบ On-Site)

ประกาศเลื่อนเปิดเรียน (เเบบ On-Site)
เนื่องจากพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีผู้ติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มมากยิ่งขึ้น ประกอบกับนักเรียนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ทางโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จึงประกาศทำการเลื่อนเปิดเรียนเเบบ On-Site ดังนี้
เปิดเรียนแบบ On-Site (เรียนที่โรงเรียน) “วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔”
ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นการเรียนในรูปแบบเรียนออนไลน์เท่านั้น

About may

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...