Breaking News
งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจฯ รวมถึงด้านการศึกษาดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองโรงเรียวังสมบูรณ์วิทยาคมจึงกำหนดแนวทางการดำเนินการ “งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564”

About may

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...