Breaking News
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
“พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูเเละนักเรียน โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

About may

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...